Egzamin na patent strzelecki odbędzie się

27.05.2017 w Białymstoku, ul. Miodowa 5, godz. 9.00

zakres egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej (patrz poniżej) jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać orzeczenie lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolność bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego (podst. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 roku Dz.U. Nr 88 poz.502 z 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego).

W dniu egzaminu będzie obecny lekarz sportowy, który przeprowadzi badania i wyda stosowne orzeczenie (potwierdzi na wniosku na patent) – koszt badania lekarskiego ok. 50zł 

 

Opłatę w wysokości 400zł za egzamin należy wnieść przelewem konto:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
 Bank BPH SA o/Warszawa.

Proszę o wpisanie w tytule przelewu : Nazwisko, Imię, PESEL, opłata za egzamin na patent strzelecki.

Wpłaty gotówkowe na egzaminie nie będą przyjmowane.

Wniosek i potwierdzenie nadania przelewu (wydruk) należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Opłaty :

– opłata egzaminacyjna – 400 zł(na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni i amunicji – z.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.)

Dokumenty potrzebne na egzamin:
– wniosek na patent strzelecki potwierdzony przez:

a) lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa sportowego,

W dniu egzaminu będzie obecny lekarz sportowy, który przeprowadzi badania i potwierdzi na dokumentach – koszt badania lekarskiego 50zł

b) kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym.

–  potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin na konto PZSS,

–  do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wniosek do pobrania ze strony  www.pzss.org.pl

 

Można od rzazu przy egzaminie na patent strzelecki wystąpić o plastikową kartę patentu strzeleckiego.

Należy w tym celu przynieść na egzamin potwierdzenie (wydruk) wniesienia opłaty w wysokości 60zł za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego oraz poinformować sekretarza komisji egzaminacyjnej przy składaniu wniosku, że wnioskujecie o plastikową kartę patentu strzeleckiego. Kartę otrzymacie razem z orzeczeniem o nadaniu patentu strzeleckiego.

 

Egzamin rozpocznie się od badań lekarskich.

Planowanie rozpoczęcie egzaminu teoretycznego ok. g.10.00

Po egzaminie teoretycznym rozpocznie się część praktyczna.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest zdanie części teoretycznej.

Egzamin praktyczny w dyscyplinach pistolet i karabin zostanie przeprowadzony na strzelnicy przy ul. Miodowej 5 w Białymstoku.

Egzamin praktyczny w dyscyplinie strzelba gładkolufowa zostanie przeprowadzony na strzelnicy SZWADRON w Czarnej Białostockiej.

Mapka dojazdu do strzelnicy SZWADRON w Czarnej Białostockiej

 

zapraszamy

PSKS SZWADRON

 

Dodaj komentarz