Zapraszamy chętnych do wstąpienia w szeregi członków PSKS SZWADRON.

Jak zostać członkiem? Przeczytaj poniższą informację i wybierz dogodną dla siebie formę.

Członkiem PSKS SZWADRON można zostać początkującym, a następnie zwykłym, wspierającym lub honorowym.

Na wstępie kandydat zostaje członkiem początkującym, a po roku kadencji, na podstawie decyzji Zarządu i analizie historii członkostwa, przechodzi na status członka zwyczajnego.

Członkiem początkującym może zostać osoba która:

1. Złożyła do zarządu deklarację członkowską wraz z poleceniem członka stowarzyszenia lub członka Zarządu i opłaciła wpisowe oraz składkę, potwierdzenia opłacenia dołączyła do deklaracji (informacja poniżej),
2. Uzyskała akceptację Zarządu PSKS SZWADRON,
3. Wspiera działalność statutową stowarzyszenia poprzez swój aktywny udział w działaniach stowarzyszenia oraz pracę wolontariacką lub pomoc materialną,

4. Spełnia warunki opisane w statucie stowarzyszenia i deklaracji członkowskiej,

Członkiem wspierającym może zostać osoba która:

1. Złożyła do zarządu deklarację członkowską wraz z poleceniem członka Zarządu lub członka stowarzyszenia,
2. Uzyskała akceptację Zarządu PSKS SZWADRON,
3. Deklaruje chęć wspiera działalności statutowej poprzez swój aktywny udział w działaniach stowarzyszenia oraz pracę wolontariacką lub pomoc materialną,
4. Spełnia warunki opisane w statucie stowarzyszenia i deklaracji członkowskiej.

Członkiem honorowym może zostać osoba która:

1. Złożyła wypełnioną deklarację członkowską,
2. Uzyskała akceptację Zarządu stowarzyszenia,
3. Wybitnie wspiera działalność statutową stowarzyszenia.

Funkcjonariusze służb mundurowych przyjmowani są do stowarzyszenia bez konieczności posiadania członka wprowadzającego, osobą wprowadzającą będzie członek Zarządu.

Składki za rok bieżący należy opłacić do końca stycznia roku bieżącego.

Nowi członkowie opłacają wpisowe i składkę członkowską przed złożeniem deklaracji członkowskiej, potwierdzenia dołączają do deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy przyjęcia do stowarzyszenia wpłacone wpisowe i składka zostaną niezwłocznie zwrócone.

Osoby, które chciałyby wstąpić do naszego stowarzyszenia, a nie posiadają osoby wprowadzającej proszone są o kontakt z Zarządem stowarzyszenia na adres email biuro@szwadron.podlasie.pl

Statut PSKS Szwadron obowiązuje od 30.09.2016

Deklaracja członkowska PSKS Szwadron

Opłaty związane z przynależnością do stowarzyszenia.